Huisregels

Tuindingen biedt op tuindingen.nl een forum aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Tuindingen huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden.
Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1. De beheerder.
Het forum wordt beheerd, door een aantal moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2.Registratie.

Om je te registreren op Tuindingen.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Tuindingen.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te voeren in je eigen profiel.

3.Plichten gebruikers.

De gebruiker zal bij het posten op het forum en blogpagina de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn die. Ook is het niet toegestaan topics blogs te starten die niet tuin gerelateerd zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een blokkade op het profiel.

4. Wat is niet toegestaan op Tuindingen.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen. Ook berichten, foto’s en filmpjes die gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan op Tuindingen.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen.
Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal.
Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing. Het delen van andere privacygevoelige informatie dan hierboven genoemd bestraffen wij direct met een blokkade op het profiel, er wordt dus niet eerst gewaarschuwd door middel van een officiële waarschuwing.

g. Hengelen naar romantische contacten.
Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Tuindingen.nl is een groenplatform en geen datingsite.

H. Onnodig quoten.
Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

I. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, huiswerkopdrachten, petities en oproepjes.
Het Tuindingen.nl forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

 • Oproepen die niet zijn toegestaan:
 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
 • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
 • Oproepen waarin een website gepromoot wordt
 • Oproepen met een financiële grondslag.
 • Oproepen van andere media (TV/bladen/etc.)
  We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

J. Verwijderen topics i.v.m. privacy gevoeligheid.
Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. Tuindingen conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

K. Offtopic gaan binnen topics.
Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het forum. Offtopic-posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald.

L. Reclame eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten.
Het Forum mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijfjes, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van een zelfde soort artikel(en) dan houdt Tuindingen.nl zich het recht voor dit als spam te zien. De website is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van informatieve content door particuliere en professionele  gebruikers. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met  desbetreffend lid worden beoordeeld.

M. Op de man spelen/provocatie richting mede-forummers.
Het plaatsen van berichten of het gebruik van nicknamen die als op de man spelend, provocerend of ongepast richting mede-forummers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het blokkadesysteem.

N.Verbastering van namen/personen
Het verbasteren van namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt zal er gehandeld worden volgens het Blokkadesysteem.

Bovengenoemde maatregelen gelden voor de bedreiging en intimidatie van medewerkers van Tuindingen.nl als ook voor de bedreiging en intimidatie van familieleden/partners van medewerkers.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

 • eerste overtreding: waarschuwing
 • tweede overtreding: 24 uurs-ban
 • derde overtreding: 48 uurs-ban
 • vierde overtreding: een weekban
 • vijfde overtreding: een maandban
 • zesde overtreding: permaban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen indien nodig actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via info@tuindingen.nl.

Algemene voorwaarden

Deelname aan en inschrijving bij Tuindingen.nl, en gebruik van de site Tuindingen.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Tuindingen en/of worden aangeboden door Tuindingen.nl

Huisregels

Tuindingen biedt op Tuindingen.nl een forum aan. Tuindingen.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Tuindingen.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Tuindingen.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Tuindingen.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Tuindingen.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Tuindingen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Tuindingen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
 3. De content op de website Tuindingen.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Tuindingen.nl.  Tuindingen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Tuindingen.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Tuindingen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Tuindingen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Tuindingen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Tuindingen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Tuindingen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Tuindingen.nl verkregen is. Tuindingen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Tuindingen.nl verkregen informatie. De informatie op Tuindingen.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacy & cookiebeleid van Tuindingen en Tuindingen.nl vindt u op de pagina privacy-beleid

Copyright

Tuindingen.nl  behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Tuindingen.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tuindingen.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Tuindingen (ook niet via een eigen netwerk). Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Tuindingen.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Tuindingen.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotie en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Tuindingen.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Tuindingen.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Tuindingen.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Tuindingen.nl terzake van vorderingen van derden.
 4. Tuindingen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Tuindingen.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Tuindingen.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Tuindingen.nl en het logo van Tuindingen.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Tuindingen Netherlands.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Tuindingen.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, videos, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Tuindingen.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuindingen.nl is het onder meer niet toegestaan de website Tuindingen.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Tuindingen.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tuindingen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. Tuindingen.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Tuindingen.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Tuindingen.nl
De redactie van Tuindingen.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Tuindingen.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Tuindingen.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Tuindingen.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met Tuindingen.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen

Laatst geüpdatet: 20-07-2019

Volg ons op social media

De Tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox